Wet Verbetering Poortwachter

Termijn - verplichtingen

07 januari 2018 Helma Zonneveld, directeur Verzuimteam.nl personeelsdossier

 

Wanneer een medewerker zich ziek meldt, moet de werkgever het loon gedurende twee jaar doorbetalen. Daarnaast moet hij de medewerker re-integreren. Welke verplichtingen zijn dat?

In de Wet Verbetering Poortwachter staan een aantal verplichtingen. De werkgever is er zelf voor verantwoordelijk dat de Poortwachter-termijnen worden nagekomen. Door een contract te sluiten met een Arbodienst worden deze verantwoordelijkheden niet overgenomen. Verzuimteam.nl ontzorgt werkgevers wel volledig. Het is belangrijk dat het verzuimdossier goed wordt bijgehouden, de data worden geagendeerd en de vinger aan de pols wordt gehouden.

Verplichtingen Wet verbetering poortwachter:

Week 1
verzuimmelding bij arbodienst

Week 6 
probleemanalyse door de bedrijfsarts 

Week 8 
plan van aanpak werkgever en werknemer

Elke 6 weken 
evaluatiegesprekken

Week 42 
ziekmelding aan UWV

Week 42 tot 52
opvragen medische informatie, FML door bedrijfsarts, arbeidsdeskundig onderzoek en start tweede spoor re-integratie

Week 52 
eerstejaarsevaluatie (evalueren plan van aanpak en voortgang)

Week 67 
uiterlijke week voor aanvraag vervroegde WIA-uitkering, wanneer er geen kansen meer zonder voor herstel en terugkeer in het arbeidsproces bij de eigen of een andere werkgever

Maand 20 
opstellen re-integratieverslag, Actueel Oordeel en medisch dossier via bedrijfsarts

Maand 21 
uiterlijk in week 91 aanvragen WIA uitkering door werknemer

Week 104 
laatste week loondoorbetaling, mits er geen sanctie wordt opgelegd door het UWV, dan volgt een derdejaars loondoorbetalingsplicht