Risico Inventarisatie & Evaluatie

RI&E

In een Risico Inentarisatie & Evaluatie worden alle veiligheids- en gezondheidsrisico's in kaart gebracht. Daarnaast wordt een plan opgesteld om deze op te lossen of te verkleinen. Verzuimteam.nl beschikt over de juiste deskundigen om samen met u een RI&E uit te voeren. Ook hierin leveren wij maatwerk en zorgen wij voor een praktische aanpak. 

Een RI&E is wettelijk verplicht

Deze verplichting geldt voor elke ondernemer met personeel. Dit is vastgelegd in de Arbowet. Let op: de Inspectie SZW controleert hier op. Bij een onverwacht bezoek moet u aan kunnen tonen dat u een RI&E heeft uitgevoerd. Is dit niet het geval, dan kan dit leiden tot een boete. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen.  Zorgt dat u uw zaak op orde heeft. Niet alleen omdat de overheid dit wil, maar natuurlijk vooral omdat u wilt dat uw medewerkers niets overkomt en gezond en veilig bij u kunnen werken tot hun pensioen.

 

Inventarisatie & Evaluatie

In deze stap worden de risico’s in kaart gebracht. Nadat de lijst met risico’s is opgesteld, volgt het evalueren van de risico’s. Alle risico’s worden vergeleken en in een lijst gezet. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende zaken:

 • Hoe groot is de kans op dit risico?
 • Hoe vaak wordt men blootgesteld aan dit risico?
 • Hoeveel werknemers lopen er gevaar?
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen van dit risico?
 • Welke risico’s kunnen schade veroorzaken aan uw medewerkers, apparaten of het productieproces?
 • Welke risico’s zien uw medewerkers graag aangepakt?

Plan van Aanpak 

De prioriteitenlijst wordt aangevuld met maatregelen die genomen gaan worden om de risico’s op te lossen, waarbij de oorzaak van het risico wordt aangepakt om het risico te voorkomen of te verminderen.
In het plan van aanpak komt te staan:

 • welke maatregel wordt getroffen,
 • wat daarvoor nodig is,
 • wie gaat het doen en wanneer,
 • wat zijn de kosten,
 • wat moet het resultaat zijn,
 • welke kennis en ervaring is vereist,
 • binnen welke termijn is het opgelost.

Toetsing

Of een RI&E getoetst moet worden is afhankelijk van de grootte van het bedrijf (vanaf 25 medewerkers)  en of er een CAO/branchegerelateerde RI&E beschikbaar is. 

 

Zie ook www.rie.nl