Niet ziek maar wel een conflict

14 februari 2016

Ziekmelding door een arbeidsconflict. Verzuimteam.nl lost het op!

De werkgever is van mening dat er geen sprake is van ziekte en sommeert de werknemer weer aan het werk te gaan. Echter, een werkgever kan een ziekmelding niet weerleggen. Hij heeft geen medische kennis. Bovendien hoeft de werknemer hem helemaal niet te vertellen wat er aan de hand is. De bedrijfsarts kan oodelen of er sprake is van arbeidsongeschiktheid of niet. Wij adviseren de medewerker dan ook zo snel mogelijk bij een bedrijfsarts langs te laten gaan.

Bij een ziekmelding vindt Verzuimteam.nl het verhaal van de werkgever, net zo belangrijk als het verhaal van de werknemer. Wij luisteren dan ook graag naar beide kanten van het verhaal. 

De bedrijfsartsen van Verzuimteam.nl volgen de STECR-richtlijn bij arbeidsconflicten. Deze is heel duidelijk.

Er zijn 3 mogelijkheden

1. Wel een conflict maar niet ziek

Er is geen sprake van ziekte waardoor de werknemer niet kan werken. De bedrijfsarts vindt dat de medewerker weer aan het werk kan. De emoties zijn onder controle. Hij adviseert meestal wel dat het probleem moet worden uitgesproken. Een vervolgspreekuur bij de bedrijfsarts is dan niet nodig. Mochten de problemen ernstig zijn dan kan de hulp van een mediator worden ingeroepen.

2. Wel een conflict maar niet ziek; even pauze

Ook hier is geen sprake van ziekte. De bedrijfsarts vindt echter dat de medewerker niet terstond weer aan het werk moet gaan. De emoties zijn niet onder controle, waardoor de bedrijfsarts een korte termijn van 1 of 2 weken pauze adviseert.

Dit betekent dat de medewerker door de werkgever wordt vrijgesteld van werk met behoud van loon. Er is tenslotte geen sprake van arbeidsongeschiktheid. In principe gaat de bedrijfsarts hier niet over, maar mocht het conflict escaleren en de zaak bij de kantonrechter terecht koment, dan zal deze meewegen dat de interventieperiode niet in acht is genomen.

In dit geval zal de bedrijfsarts een mediator adviseren. Deze kan de emoties en het daadwerkelijke probleem van elkaar gescheiden houden. Zij adviseert dan hoe partijen met elkaar verder kunnen. Vaak is er al teveel voor gevallen. Zij bemiddelt dan bij het beëindigen van de arbeidsrelatie en stelt een beëindigingsovereenkomst op, waardoor de werknemer aanspraak kan maken op WW.

3. Wel een conflict en ook ziek

De bedrijfsarts vindt dat de werknemer niet kan werker omdat deze arbeidsongeschikt is. Hij constateert tevens een arbeidsconflict. Meestal adviseert hij wel om met elkaar in gesprek te gaan om het probleem op te lossen, omdat dit kan bijdragen aan het herstel van de medewerker. Door weg te lopen van problemen, is nog nooit iemand beter geworden.

Ook hier zal de bedrijfsarts een mediator adviseren. Van het beëindigen van de arbeidsrelatie kan echter geen sprake zijn, zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt. Een zieke werknemer die meewerkt aan het beëndigen van de arbeidsovereenkomst kan geen aanspraak maken op een uitkering.

STECR

STECR maakt werkwijzers voor professionals werkzaam op het terrein van Arbeid en Gezondheid. De STECR richtlijn arbeidsconflicten wordt gevolgd door het UWV bij het beoordelen van Poortwachterdossiers. Ook kantonrechters volgen deze richtlijn. De STECR richtlijn bij verzuim en arbeidsconflicten is heel duidelijk. 

Ziek of een conflict?