Praktische tools

Om te downloaden:

Gratis:

Opzegbrief arbodienst definitief
Opzegbrief arbodienst pro forma
Inventarisatie-formulier medewerkers No Risk Polis
Checklist Risico Inventarisatie & Evaluatie
Arbeids- en rusttijden jongeren
Stroomschema WIA
Werkwijzer Poortwachter (RIV-toets) UWV 24-3-2017

Verzuimreglement tegen betaling

Prijs: € 1.275,-- voor cliënten van Verzuimteam € 575,-- exclusief btw.
7 pagina's. Op te vragen via info@verzuimteam.nl
Inhoud: Wet verbetering Poortwachter, verplichtingen werknemer, loondoorbetalingsplicht werkgever, aanspreekpunt, toeziend oog Verzuimteam.nl, frequent verzuimgesprek, eigendommen werkgever teruggeven tijdens ziekte, vergoedingen stop zetten, ziekmelding, contactmomenten, bereikbaar en beschikbaar voor werkgever, rapportage bedrijfsarts, passende arbeid binnen of buiten bedrijf, hersteldmelding, ongeoorloofde ziekmelding, deskundigenoordeel, onjuiste informatie, genezing belemmeren of vertragen, staking loondoorbetaling, schade verhalen, eerstejaarsevaluatie, re-integratie-verslag en - dossier, WIA-aanvraag, ziek op en tijdens  vakantie, onterechte ziekmelding, regres, cosmetisch verzuim, ziek uit dienst etc.