Welke uitkering?

Wanneer een werknemer ziek wordt, moet de werkgever bijna altijd het loon twee jaar doorbetalen. Wanneer kan aanspraak worden gemaakt op Ziektewet, No Risk Polis, WIA, WGA en IVA?

Ziektewet

Een werknemer kan aanspraak maken op de Ziektewet wanneer zij ziek is in verband met zwangerschap of bevalling. Ook wanneer het zwangerschapsverlof is ingegaan en na de geboorte het bevallingsverlof, dan wordt dit betaald vanuit de Ziektewet. De werknemer ontvangt dan 100% van haar loon. Meestal wordt ervoor gekozen dat de uitkering aan de werkgever wordt uitbetaald. De werknemer ontvangt dan gewoon het gebruikelijke salaris.

No Risk Polis

Het is mogelijk dat een medewerker aanspraak kan maken op de No Risk Polis. Dit betekent dat het UWV de loondoorbetaling voor haar rekening neemt. De werkgever is wel verantwoordelijk voor de re-integratie en moet dus wel bouwen aan een goed Poortwachterdossier. Wanneer een werknemer twee maanden in dienst is, kan een werkgever informeren of een werknemer hier recht op heeft. Hiervan is sprake wanneer een werknemer eerder in een uitkering heeft ontvangen. Wanneer een werknemer zich ziek meldt, kan de werkgever de betreffende medewerker ziek melden bij het UWV. 

Vervroegde WIA-aanvraag

Wanneer een medewerker ziek is betaald de werkgever de eerste twee jaar het loon door. Wanneer een werkgever helemaal geen herstel- en arbeidsmogelijkheden meer heeft, kan een vervroegde WIA-aanvraag worden gedaan. Dit kan in de periode van twee jaar slechts één keer worden aangevraagd. Het UWV toetst hier zeer streng op. Wanneer het er op lijkt dat er nog herstel- of arbeidsmogelijkheden zijn, dan wordt de aanvraag afgewezen en kan er later niet nog een poging worden gedaan. De vervroegde WIA-aanvraag kan na drie maanden ziekte worden aangevraagd en uiterlijk in de 67e week van de arbeidsongeschiktheid. Als de aanvraag de strenge toetsing doorstaat wordt een IVA-uitkering toegekend. Dit is een uitkering wanneer er geen arbeids- of herstelmogelijkheden meer zijn.

Na twee jaar ziekte

Is er geen vervroegde WIA-uitkering aangevraagd of is de IVA-uiterking niet toegekend, dan vraagt de (gedeeltelijk) zieke werkenemer tussen de 88e en 93e week van de arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering aan. Doet de medewerker dit te laat, dan betaalt de werknemer het loon langer door. Bij de WIA-aanvraag wordt het re-integratieverslag, het volledige Poortwachterdossier en de medische informatie van de bedrijfsarts meegestuurd. Wordt het dossier niet in orde bevonden, dan kan de werkgever worden verplicht ook het derde jaar het loon door te betalen. Het is dus belangrijk de werknemer te begeleiden bij zijn WIA-aanvraag.

WIA WGA en IVA

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. 

De WIA bestaat uit 2 soorten uitkering, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. 

De hoogte van de WGA-uitkering is afhankelijk van de waarde van het loon dat de werknemer nog kan verdienen. Dit wordt door het UWV bepaald aan de hand van een ingewikkeld systeem. Is de te verdienen loonwaarde 65% of hoger, dan ontvangt de werknemer geen WGA-uitkering. Voor het deel dat de werknemer niet werkt in eigen of aangepast werkt bij de eigen of een andere werkgever, ontvangt de werknemer een WW-uitkering.

Wanneer de werknemer meer dan 65% arbeidsongeschikt is ontvangt hij voor het deel dat hij arbeidsongeschikt is en niet werkt in eigen of aangepast werk bij de eigen of een andere werkgever een WGA-uitkering.

No Risk Polis

Het is altijd belangrijk dat een werknemer een WIA-uitkering aanvraagt, ook als van tevoren bekend is dat hij te weinig arbeidsongeschikt is om een uitkering te ontvangen. Wanneer de werknemer opnieuw uitvalt, dan neemt het UWV de loondoorbetaling over. Het is daarbij van belang dat het arbeidscontract is stand blijft, zoals deze is. De functie en ook de omvang (arbeidsuren) mogen niet worden aangepast. Wanneer deze wel worden aangepast, is de werknemer namelijk volledig herstel voor de bedongen arbeid en is geen sprake van een doorlopend ziektegeval, waarvoor de WIA is aangevraagd. Na verloop van tijd wordt de passende arbeid wel vanzelf bedongen arbeid.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.