Verzuimteam, dé gratis arbodienst
De Arbeidsinspectie
06 februari 2023

De arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich houden aan verschillende wetten op het terrein van arbeid. Deze hoeft een inspectie niet van tevoren aan te kondigen, dus kan het zijn dat deze zomaar voor uw deur staat. 

Bekijk artikel

Zithouding
06 december 2021

Zithouding

Beeldschermwerk moet geen klachten geven. Toch gebeurt het geregeld dat medewerkers door beeldschermwerk klachten hebben aan nek, schouders, armen of polsen. Door een gezonde houding kan dat worden voorkomen.

Bekijk artikel

Afspraak vergeten
24 april 2021

Afspraak vergeten

Wanneer een medewerker zich ziek meldt,  moet een afspraak worden gemaakt bij de bedrijfsarts. Wat kan een werkgever doen als de werknemer daar niet verschijnt?

Bekijk artikel

Vaak ziek - ontslag
24 april 2021

Vaak ziek - ontslag

Vaker ziek dan aan het werk, kan een medewerker dan worden ontslagen? Kan dit ook wanneer de termijn van twee jaar nog niet is volgemaakt en welke voorwaarden zijn daaraan verbonden?

Bekijk artikel

Wel of geen WIA-aanvraag
16 maart 2021

Toch een WIA-aanvraag

We horen het vaak, een medewerker zegt: "Ik werk al weer (bijna) volledig. Waarom moet ik dan toch een WIA-aanvraag indienen?" Hoe zit dat precies? 

Bekijk artikel

Arbobesluit Covid-19
07 februari 2021

Arbobesluit Covid-19

De arbeidsomstandighedenwet bevat regels voor een veilige werkplek. Het arbobesluit is nu aangepast. Het bevat verplichtingen om verspreiding van Covid-19 op de werkvloer te voorkomen. 

Bekijk artikel

Werken bij ander bedrijf
07 februari 2021

Werken bij ander bedrijf

Een medewerker die door ziekte niet kan werken bij de eigen werkgever, gaat werken bij een ander bedrijf. Moet de 1e werkgever het loon volledig door blijven betalen? Wat als hij dit werk verzwijgt?

Bekijk artikel

Coronamaatregelen
07 februari 2021

Coronamaatregelen

Rond Corona ontstaan veel vragen over het opleggen van verplichtingen aan werknemers, zoals het dragen van mondkapje, verplichten te vaccineren. U krijgt antwoord op deze en andere vragen.

Bekijk artikel

Pesten op het werk
21 december 2020

Pesten op de werkvloer

Wat zijn de gevolgen van pesten, wat kan je er aan doen en wat is de rol van de arbeidsinspectie? Hoe voorkom je een boete van de arbeidsinspectie?

Bekijk artikel

vakantie tijdens zwangerschapsverlof
21 december 2020

vakantie tijdens verlof

Wanneer een bedrijfsvakantie valt binnen de periode van zwangerschaps-/bevallingsverlof, kunnen de vakantiedagen dan worden beschouwd als zijnde opgenomen en in mindering worden gebracht op het verlofsaldo?

Bekijk artikel

AOW - Poortwachter
21 december 2020

AOW - Poortwachter

Welke verplichtingen zijn er voor de werkgever wanneer een medewerker ziek wordt die de AOW-leeftijd al heeft bereikt? Hoe zit dat met de loondoorbetaling en de re-integratieverplichtingen?

Bekijk artikel

Re-integreren tijdens Corona
21 december 2020

Ziek tijdens Corona

Thuiswerken of zelfs bedrjifssluiting vanwege de Corona-maatregelen. Het UWV kan toch niet verwachten dat ik mijn arbeidsongeschikte medewerker in deze tijden kan re-integreren!

Bekijk artikel

Ziek uit dienst
21 december 2020

Ziek uit dienst

Als het dienstverband van uw zieke werknemer eindigt, moet u de medewerker op tijd ziek melden bij het UWV en daarbij diverse stukken aanleveren. Doet u dat niet dan kan het UWV een sanctie opleggen.

Bekijk artikel

Het verzuimgesprek
16 december 2020

Het verzuimgesprek

Welke zaken kunnen worden besproken tijdens een verzuimgesprek en hoe kan je voorkomen dat een medewerker frequent verzuimt?

Bekijk artikel

temparatuur meten
16 december 2020

Temperatuur meten

Het meten van de temperatuur van medewerkers door werkgever aan de poort lijkt een goed idee om verdere besmetting te voorkomen. Is dat ook zo?

Bekijk artikel

ziekmelding - werkweigering
13 december 2020

Ziek-werkweigering

Wanneer een werkgever een ziekmelding niet vertrouwt, kan hij de ziekmelding dan weigeren en oordelen dat de medewerker helemaal niet ziek is en gewoon aan het werk moet gaan?

Bekijk artikel

Zorgplicht werkgever
13 december 2020

Zorgplicht

Werkgevers zijn verplicht de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen.
Is een werkgever aansprakelijk wanneer een werknemer toch schade lijdt?

Bekijk artikel

quarantaine ziek of niet
13 december 2020

Quarantaine ziek of niet

Wanneere een medewerker ziek is heeft hij recht op doorbetaling van het loon. Hoe zit dat met een medewerker die in quarantaine moet vanwege een positieve Coronatest van een huisgenoot, maar zelf niet arbeidsongeschikt is?

Bekijk artikel

Bedrijfsarts leidend per 1-9-2021
24 november 2020

Bedrijfsarts leidend

De verzekeringsarts volgt vanaf 1 september 2021 het oordeel van de bedrijfsarts.
Dat gaat dus in principe om ziekmeldingen vanaf 1 september 2019.

Bekijk artikel

Sanctie onmogelijk
22 september 2020

Geen sanctie mogelijk

Wanneer het UWV na het verstrijken van de wachttijd van 104 weken, nog geen beslissing heeft genomen op de WIA-aanvraag, mogen zij geen loonsanctie meer opleggen.

Bekijk artikel

Utrecht en Haarlem
19 juli 2020

Nieuwe locaties

In  augustus 2020 opent Verzuimteam.nl een vestiging in Utrecht en in september in Haarlem. Na het succes in Amsterdam, Alkmaar en Hoorn, zijn wij nu ook beschikbaar voor klanten in Utrecht.

Bekijk artikel

Vakantie & Ziekte
12 juli 2020

Ziek en vakantie

Wat gebeurt er als een medewerker ziek wordt op vakantie? 
Mag een zieke medewerker op  vakantie?

Bekijk artikel

Vakantie & Corona
12 juli 2020

Vakantie & Corona

Moet een werkgever vakantie toestaan, wanneer een medewerker op vakantie gaat naar een land dat niet veilig is? Welke afspraken kunnen hierover worden gemaakt tussen werkgever en werknemer?

Bekijk artikel

Ontslag - ziek
10 juli 2020

Ontslag - ziek

Een assistent manager van een hotel werd op staande voet ontslagen, omdat zij loog dat ze ziek was. Haar werkgever ontdekte dat, omdat hij kon meelezen met haar wahtsapp-berichten.

Bekijk artikel

ISO Certificering
09 juni 2020

ISO-norm

Verzuimteam.nl is een gecertificeerde arbodienst; wij beschikken over het ISO 9001 certificaat en voldoen aan aanvullende wettelijke eisen. Ook voldoen wij aan de ISO 27001 norm voor informatiebescherming.

Bekijk artikel

Coronavirus
28 februari 2020

Coronavirus

Het RIVM adviseert thuis te blijven bij klachten of koorts en thuis te werken of werktijden te spreiden. Actuele informatie treft u op: https://www.rivm.nl.

Bekijk artikel

Slapend dienstverband
22 november 2019

Slapend dienstverband

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 een uitspraak gedaan waarin is gesteld dat medewerkers na twee jaar ziekte niet langer in een slapend dienstverband mogen worden gehouden.

Bekijk artikel

Zorgverlof
14 november 2019

Zorgverlof

Medewerkers melden zich wel eens ziek, omdat zij niet kunnen werken, bijvoorbeeld om te zorgen voor iemand in hun omgeving. Er is dan geen sprake van arbeidsongeschiktheid. Er kan wellicht aanspraak worden gemaakt op een verlofvorm.

Bekijk artikel

Triage
19 juni 2019

Triage

De verzuimconsulent coacht de medewerker aan de slag te gaan, wanneer dit mogelijk is en beoordeelt of er vervolgadviezen noodzakelijk zijn. Zij neemt barrières weg, waardoor uw medewerker weer sneller aan het werk is.

Bekijk artikel

Herstellen op Aruba
26 maart 2019

Herstellen op Aruba

Een medewerker meldt zich ziek en geeft aan dat hij naar Aruba vertrekt om te herstellen. Wat kan u daarmee en wat vond de kantonrechter daar van?

Bekijk artikel

Loonbetaling
25 maart 2019

Hoeveel loon

Hoeveel salaris betaalt u in het eerste ziektejaar, in het tweede en eventueel in het derde ziektejaar? Wat betaalt u wanneer uw medewerker gedeeltelijk is hersteld?

Bekijk artikel

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering
25 maart 2019

Ontzorg het MKB

Om het MKB te ontlasten heeft de minister in overleg met het verbond van verzekeraars de Verzuim-Ontzorg-Verzekering bedacht; oude wijn in nieuwe zakken.

Bekijk artikel

Second Opinion
25 maart 2019

Second opinion

Een werknemer kan een verzoek voor een second opinion indienen. De tweede bedrijfsarts mag niet werkzaam zijn bij dezelfde arbodienst.

Bekijk artikel

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte
18 december 2018

Transitievergoeding

Een werknemer die niet (volledig) gere-integreerd is, kan na twee jaar ziekte worden ontslagen. Deze werknemer heeft recht op transitievergoeding. Het UWV compenseert deze vergoeding aan werkgevers.

Bekijk artikel

Vragen bij ziekmelding
22 november 2018

Vragen bij ziekmelding

Een werkgever mag niet vragen wat een zieke werknemer mankeert. De werkgever moet wel het loon doorbetalen en de medewerker re-integreren. Welke vragen mag een werkgever wel stellen?

Bekijk artikel

Twee werkgevers
20 november 2018

2 werkgevers

Via onze site ontvingen wij een vraag van een medewerker: Is het mogelijk om me ziek te melden bij de ene werkgever en bij de andere niet? Op het eerste oog een vreemde vraag.

Bekijk artikel

Ziekmelding weigeren
25 oktober 2018

Ziekmelding weigeren

Kan een werkgever een ziekmelding weigeren en eisen dat een de medewerker toch op het werk verschijnt? De werkgever kan de ziekmelding niet  zonder meer weerleggen. Een ziekmelding kan wel worden aangehouden.

Bekijk artikel

RI&E voor Klas op Wielen
18 september 2018

RI&E Klas op Wielen

Voor Klas op Wielen heeft Verzuimteam.nl de RI&E gratis uitgevoerd. Klas op Wielen verzorgt gehandicapte kinderen die intensieve zorg behoeven. Zij gaan "gewoon" naar school. 

Bekijk artikel

Beter melden of niet?
23 augustus 2018

Beter melden of niet

Een werknemer die al lang arbeidsongeschikt is, meldt zich ineens beter. Is het verstandig deze betermelding direct te accepteren?

Bekijk artikel

Verschil PAGO - PMO
14 augustus 2018

PAGO of PMO?

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een PMO en een PAGO? Hier is veel onduidelijkheid over. U leest het antwoord op deze veelgestelde vraag.

Bekijk artikel

Bedrijfsongeval
26 juli 2018

Bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval moet direct bij de Arbeidsinspectie worden gemeld als de medewerker aan de gevolgen overlijdt, in het ziekenhuis moet worden opgenomen of blijvend letsel overhoudt aan het ongeval. 

Bekijk artikel

Ziek van ontslag
16 juli 2018

Ziek van ontslag

Wanneer een medewerker na het aanzeggen van het ontslag voldhoudt dat hij ziek is, kan alleen de bedrijfsarts de ziekmelding weerleggen. Komt hij daarna niet werken, dan heeft hij geen recht op loon.

Bekijk artikel

Vakantiedagen tijdens ziekte
31 mei 2018

Ziek en vakantiedagen

Wanneer een zieke werknemer op vakantie wil, moet hij daarvoor toestemming hebben van zijn werkgever. Wanneer de werknemer van zijn vakantie kan genieten, kunnen de dagen in minder worden gebracht.

Bekijk artikel

Arbeidstherapeutisch werken
31 mei 2018

Arbeidstherapeutisch

Een medewerker kan maximaal zes weken werken op arbeidstherapeutische basis. 

Waarom is werken op arbeidstherapeutische basis zo belangrijk?

Bekijk artikel

Twee staps authenticatie
15 mei 2018

Twee staps toegang

Verzuimteam.nl verwerkt bijzondere persoonsgegevens. Bij het inloggen in ons systeem wordt daarom gebruik gemaakt van Twee Staps Authenticatie. Dit houdt in dat op een extern apparaat een extra inlogcode beschikbaar komt.

Bekijk artikel

Stoppen loonbetaling
14 mei 2018

Loonstop

Wanneer een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, dan kan de werkgever de loonbetaling stopzetten. Hierbij is een verschil tussen het loon opschorten en staken.

Bekijk artikel

Onderzoek duurzame inzetbaarheid
07 mei 2018

Duurzaam inzetbaar

Uit onderzoek blijk dat bedrijven liever investeren in werkgerelateerde zaken zoals tevredenheid, privé/werk balans, interessant werk, opleidingen en zinvolle taken dan in de gezondheid van werknemers.

Bekijk artikel

Eén jaar ziek
16 april 2018

Eén jaar ziek

Ook in het tweede ziektejaar moet de werkgever het loon doorbetalen. In het regeerakkoord is afgesproken dat de wetgeving wordt aangepast, met name voor kleine bedrijven. Het is echter nog niet zover.

Bekijk artikel

Verhalen loonschade
19 maart 2018

Aansprakelijkheid

Wanneer een medewerker niet kan werken doordat een ander daarvoor aan te wijzen is als de schuldige (bijvoorbeeld door een verkeers-ongeluk) dan is de veroorzaker aansprakelijk te stellen. Dit heet regres. 

Bekijk artikel

Deskundigenoordeel UWV
19 februari 2018

Deskundigenoordeel

Een deskundigenoordeel kan worden aangevraagd door de werkgever of de werknemer. Het kan dienen om tussentijds het Poortwachterdossier te toetsen. Het dient niet meer als second opinion.

Bekijk artikel

Welke uitkering
07 januari 2018

Welke uitkering?

Wanneer een werknemer ziek wordt, moet de werkgever bijna altijd het loon twee jaar doorbetalen. Wanneer kan aanspraak worden gemaakt op Ziektewet, No Risk Polis, WIA, WGA en IVA?

Bekijk artikel

Binnen 4 weken weer ziek
04 januari 2018

Ziek binnen 4 weken

Een ziekmelding binnen 4 weken na afloop van een vorige ziekmelding, wordt gerekend als één ziekmelding. Dit wordt een opvolgende ziekmelding genoemd. Waarom is dit belangrijk?

Bekijk artikel

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.