Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Wel of geen WIA-aanvraag

We horen het vaak, een medewerker zegt: "Ik werk al weer (bijna) volledig. Waarom moet ik dan toch een WIA-aanvraag indienen?" 

Daarnaast is het ook niet verstandig het arbeidscontract aan te passen, wanneer de werknemer werkt in passende werkzaamheden.

Door de Poort

Wanneer een werknemer de WIA-aanvraag indient gaat hij door de Poort, zoals dat wordt genoemd. Het UWV toetst het Poortwachter-dossier en stelt vast of de werknemer en de werkgever samen voldoende hebben gedaan aan de re-integratie. Of alle noodzakelijke stappen zijn gezet, gedurende het verzuim van twee jaar. Is dit niet zo, dan legt het UWV een loonsanctie op en moet de werkgever nog een jaar extra het loon doorbetalen.

Wanneer er voldoende is gedaan aan de re-integratie, dan stelt het UWV een arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Wanneer de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is krijgt hij geen uitkering.

Waarom dan toch een WIA-aanvraag?

Wanneer de werknemer door de Poort is gegaan, kan bij eventuele terugval een beroep worden gedaan op het UWV om het arbeidsongeschiktheidspercentage opnieuw te beoordelen. Wanneer het percentage dan wel boven de 35% komt, wordt de uitkering berekend op het oude, in de meeste gevallen hogere salaris. Het betekent bovendien dat niet opnieuw alle re-integratie-inspanningen behoeven te worden uitgevoerd én de werkgever hoeft het loon niet weer twee jaar volledig door te betalen.

Let op: wanneer de werknemer vier weken achtereen volledig heeft gewerkt, in de taken zoals hij deed voorafgaand aan het verzuim, vervalt deze aanspraak. Meestal kan dan aanspraak worden gemaakt op de no-risk polis. De werkgever moet dan wel de re-integratieinstapnningen uitvoeren, maar hoeft niet weer twee jaar het loon door te betalen.

Vraag altijd WIA aan, ook wanneer de werknemer al weer bijna hersteld is of volledig werkt in passende werkzaamheden.

Pas het arbeidscontract niet aan.

Passende werkzaamheden

Werkt de werknemer in passende werkzaamheden en kan hij zijn oude taken niet meer uitvoeren, dan geldt dit als een doorlopend ziektegeval en kan bij terugval of hernieuwe uitval wel een verzoek worden gedaan bij het UWV om het arbeidsongeschiktheidspercentage op te hogen.

Hier zit geen termijn aan van vijf jaar, zoals bij de No-Risk-polis. Dit geldt voor onbepaalde tijd. Na verloop van tijd kan wel worden beoordeeld dat de passende arbeid de bedongen arbeid is  geworden. Dat is echter aan de rechter.

Aanpassen arbeidscontract

Het is niet verstandig het arbeidscontract aan te passen, aan de nieuwe uren of de passende taken. De passende werkzaamheden of de aangepaste uren worden dan omgezet in de bedongen arbeid, waarvoor de medewerker volledig arbeidsgeschikt is. Hierdoor wordt het lopende verzuim onderbroken en dat is dan al snel langer dan vier weken.

De passende werkzaamheden en/of aangepaste uren kunnen wel worden bevestigd in een brief, waarbij wordt aangegeven dat de werkzaamheden of uren zijn aangepast in verband met de arbeidsongeschiktheid voor de eigen werkzaamheden of volledige uren. De werkgever kent een salaris toe dat past bij de nieuwe werkzaamheden en/of nieuwe uren. Deze aanpak is eveneens verstandig wanneer wel een WIA-uitkering wordt verkregen en de werknemer (deels) blijft werken bij de eigen werkgever.

Let op: het oude contract blijft in stand. De werknemer kan dus wel aanspraak blijven maken op zijn oude uren en oude taken in de toekomst.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.