Preventie van Verzuim

Een werknemer met een modaal inkomen kost gedurende twee jaar ziekte € 100.000,--. Reken op een schadepost van € 200,-- tot € 300,-- per dag, wanneer je rekening houdt met bijkomende kosten. 

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zo lang mogelijk inzetbaar blijven? Hoe houd je ze productief, tevreden en betrokken? Hoe voorkom je dat het verzuimpercentage omhoog gaat?

Werknemers zijn geen kostenposten, maar waardescheppers. Dat wil iedereen graag zo houden. Er wordt vaak pas actie ondernomen als het probleem zich al voordoet. Als de medewerker ziek wordt, is het te laat. Het is dan ook verstandig proactief aan de slag te gaan.

Verzuimteam.nl realiseert kostenbesparing

Belangrijk is dat werkgever en werknemer samenwerken en gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen. Medewerkers moeten bewust worden gemaakt dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen inzetbaarheid. Het is ook (misschien wel juist) hun probleem. Zij zijn zelf verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en hun loopbaan. Wat willen zij? Zij willen toch ook gezond genieten van hun pensioen.

Werken aan duurzame inzetbaarheid is geen kostenpost, maar een investering.Er is altijd voldoende budget. Als een medewerker arbeidsongeschikt wordt moet het loon gedurende twee jaar worden doorbetaald en zijn er re-integratie-inspanningen.

Verzuimteam.nl pakt het professioneel aan

Verzuimteam.nl maakt gebruik van professionele meetinstrumenten, ontwikkelt door TNO en het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij de praktische toepassing niet uit het oog wordt verloren.

Verzuimteam.nl beperkt het verzuimpercentage

Onze verzuimconsulentes zijn gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid. Zij inventariseren welke vraagstukken er spelen en stimuleren werkgevers en werknemers om samen na te denken over duurzame inzetbaarheid, bedenken oplossingen voor nu én in de toekomst. Zij beschikken daarbij over een toolbox met oplossingen. Zij leveren maatwerk per individu. Voor elke medewerker is een oplossing die bij hem of haar past.

De verzuimconsulenten:

  1. doen onderzoek middels een bedrijfsscan, voeren inzetbaarheidsonderzoeken uit en doen gezondheidspeilinen,
  2. maken een overzicht van de knelpunten,
  3. geven advies en dragen concrete oplossingen aan, inclusief benodigd budget,
  4. maken een plan van aanpak met SMART doelen en geven aan hoe deze kunnen worden gerealiseerd en door wie,
  5. zijn betrokken en zetten zich in bij de uitvoering (ontzorgen volledig indien gewenst),
  6. voeren regelmatig voortgangsgesprekken en evalueren het plan van aanpak.

 

De toolbox van de adviseurs duurzame inzetbaarheid is breed:

Interne overplaatsing
Demotie / promotie
Projecten / speciale opdrachten
Taak- en functieroulatie
Taakverbreding en taakverrijking
Outplacement
Loopbaanscan
Stage / detachering
Testen
Aanpassen arbeidstijden
Cursus, training, opleiding
Coaching / intervisie
Cultuurverandering, bewust van onmogelijkheden 
Implementeren van beoordelingscyclus

Sturen op resultaat
PrestatiebeloningPersoonlijk Inzetbaarheids Plan PIP
Persoonlijk Ontwikkel Plan POP 
Ergonomische hulpmiddelen
Voorlichting veilig tillen e.d.
Fysiotherapeut
Persoonlijke coach
Psycholoog
Verlofmogelijkheden
Vervroegd pensioenmogelijkheden
Voedingsadvies
Vertrouwenspersoon
Mediation
Mindfullness

 

Stimuleren tot bewegen
Sport- fitnessfaciliteiten
Veiligheidsmaatregelen
Werkplekonderzoek
Financiële regelingen
Thuiswerken
Mentorschap
Gedrag en drijfverenanalyse
Opstellen CV
Sollicitatietraining
Verzuimbegeleiding
Versneld inzetten 2e spoor re-integratie
Netwerkmogelijkheden
Inzetten Social Media
Intervisie
etc.

 

Pago / PMO

PMO / PAGO

De PAGO is wettelijk verplicht en wordt door Verzuimteam.nl praktisch voor u uitgevoerd met een digitale vragenlijst in de vorm van een preventief medisch onderzoek PMO.

PAGO / PMO

Inzetbaarheidsonderzoek

Inzetbaarheidsonderzoek

Bij een inzetbaarheids-onderzoek wordt gesproken over kansen, uitdagingen, eisen in het werk en behoeftes. Het gaat om het uitwisselen van ideeën en mogelijkheden.

Inzetbaarheidsonderzoek

Gezondheidspeiling

Gezondheidspeiling

Tijdens een gezondheids-peiling wordt onderzocht hoe een medewerker zich voelt, hoe het is gesteld met zijn gezondheid en hoe hij zich gedraagt ten opzichte van zijn gezondheid.

Gezondheidspeiling

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.