Wet Verbetering Poortwachter

Een werkgever is verplicht het loon van een zieke medewerker gedurende twee jaar door te betalen. Daarnaast moeten de werkgever én de werknemer samen werken aan de re-integratie. Wordt dat niet of onvoldoende gedaan, dan moet de werkgever nog eens een extra jaar (3e jaar) loon betalen. Werkt de werknemer niet mee, dan kan de werkgever de loondoorbetaling opschorten of zelfs volledig staken.

Poortwachter termijnen

Uiterlijk in de zesde week moet een probleemanalyse & advies worden opgesteld door de bedrijfsarts, uiterlijk in de 8e week een plan van aanpak, de werknemer moet worden ziek gemeld bij het UWV in de 42e week, er moet een eerstejaarsevaluatie komen.

Uiteindelijk wordt een actueel oordeel en een re-integratieverslag opgesteld om de WIA-aanvraag in orde te maken. Op dat moment beoordeelt het UWV of er voldoende is gedaan om de medewerker te re-integreren en of er wel of geen loonsanctie (3e jaars loondoorbetaling) wordt opgelegd.

Werking

U maakt een account aan op onze site. Dat vraagt slechs vijf minuten van uw tijd. Bovendien is het kosteloos. Als u een zieke werknemer heeft, meldt u deze ook via de site ziek. Ook dit is geheel gratis. Indien een werknemer binnen 6 weken is hersteld, maakt u geen kosten. Duurt het verzuim langer, dan wordt het Poortwachter traject opgestart en koopt u díe zaken in, die ook daadwerkelijk nodig zijn. Dit is volledig op maat gesneden.

U geeft alleen de gegevens door van de medewerkers die ziek zijn. U hoeft bij ons niet de gegevens van alle medewerkers in te voeren. Dat bespaart administratieve werkzaamheden bij in- en uitdiensttredingen en adreswijzigingen.

Toeziend oog op de Poortwachter verplichtingen

Wij houden de Poortwachtertermijnen in de gaten. Ook dat kost helemaal niets. Uiterlijk in de 6e week van het verzuim wordt door ons een consult ingepland bij de bedrijfsarts voor een Probleemanalyse & Advies. U ontvangt hiertoe een offerte. Pas na uw akkoord gaan wij aan de slag. Mocht de medewerker inmiddels zijn hersteld, dan maakt u geen kosten.

Praktisch en professioneel

U wilt graag een professional die u goed adviseert, de wettelijke verplichtingen in de gaten houdt en totaal ontzorgt als dat nodig is. Uw voorkeur gaat daarbij uit naar een praktische aanpak. Verzuimteam.nl werkt praktisch en professioneel en gaat aan de slag als dat nodig is of eerder als u dat wenst. U kunt rekenen op onze begeleiding op maat.

Proactief

U kunt er op rekenen dat wij ons proactief opstellen. Wij werken volledig op verrichtingenbasis. Wanneer wij geen actie ondernemen, kunnen wij ook niet voortbestaan. Wij gaan uit van het standpunt, ziek is ziek, maar niet altijd arbeidsongeschikt. Als er mogelijkheden zijn moet een medewerker werken in eigen of aangepast werk. Dat is voor iedereen beter. We blijven er bovenop zitten en laten de ziekmelding dan ook niet langer duren dan noodzakelijk is. Ook niet als wij daaraan dan meer zouden verdienen. Wij gaan namelijk voor een lange termijn relatie met de werkgever en niet voor de korte termijn winst.

Besparing

Al na korte tijd bespaart u geld, doordat u nooit meer betaalt dan u nodig heeft. U betaalt niets, totdat u verzuim heeft dat langer duurt dan 6 weken. Van ons kunt u verwachten dat wij u terdege adviseren. Wij laten u niet meer kosten maken dan daadwerkelijk nodig is om een dossier op te bouwen en uw verplichtingen als werkgever na te komen. Wij adviseren geen onnodig dure trajecten. Alleen als het verzuim daarmee kan worden beperkt.

Geen abonnementskosten

De kosteloze dienstverlening van Verzuimteam.nl is vergelijkbaar met een abonnement bij een normale arbodienst van ongeveer € 25,-- per medewerker per jaar. Betaalt u ongeveer € 100,-- per medewerker per jaar aan uw arbodienst en heeft u 50 medewerkers in dienst, dan kunt u elke halfjaar een verzuim hebben dat 2 jaar duurt. Hoe meer medewerkers u in dienst heeft, des te groter wordt de besparing. U bent bij Verzuimteam.nl goedkoper uit dan een abonnement bij een arbodienst. Dit omdat u per verrichting betaalt aan Verzuimteam.nl, pas nadat u daarvoor u toestemming heeft gegeven. Daarbij kunt u rekenen op ons professioneel advies en volledig ontzorging. Bovendien brengt dit automatisch proactiviteit met zich mee.

Preventief

Zorg dat u, bij een ziekmelding, kritische vragen stelt aan de werknemer. Een ziekmelding accepteren als een vluchtige mededeling, werkt op korte termijn weer een nieuwe ziekmelding in de hand. Wanneer u zich als werkgever aanmeldt op Verzuimteam.nl ontvangt u van ons via mail 20 kritische vragen die u kunt stellen bij een ziekmelding. Meld een medewerker zich drie keer ziek binnen een jaar, dan wijzen wij daarop, zodat u daarop actie kan ondernemen. Uiteraard kunnen wij u daar in bijstaan. Dat past bij de volledige ontzorging, indien u dat wenst.

Team

Verzuimteam.nl bestaat uit een breed team van professionals, waar u een beroep op kunt doen. Naast de normale arbodienstverlening, wordt bijvoorbeeld ook een brief opgesteld als de werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen en u zijn salaris wilt opschorten of staken. Ook kan de werknemer worden begeleid bij de ingewikkelde WIA-aanvraag en kunnen wij ervoor zorgen, als u dat wilt, dat na twee jaar ziekte ontslag wordt aangevraagd. Aanvullende diensten, die een traditionele arbodienst niet in huis heeft.