Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Wet Verbetering Poortwachter

Bron: Ministerie SZW

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

 

Doorbetaling loon

Werkgevers moeten hun werknemers bij ziekte twee jaar lang 70% van het laatste loon doorbetalen of meer wanneer dit in de betreffende CAO is afgesproken. Voor het eerste ziektejaar zijn werkgevers wettelijk verplicht minimaal het minimumloon door te betalen. Dat geldt niet voor het tweede ziektejaar. Als een werkgever niet kan aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen om de werknemer te laten re-integreren, dan kan hem verplicht worden om ook het derde jaar loon door te betalen.

Verzuimteam houdt een toeziend oog op de Poortwachterverplichtingen.

 

Passend werk

Lukt het niet om de werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, dan moet de werkgever hem passend werk aanbieden binnen het bedrijf, bijvoorbeeld werken in deeltijd of met een aangepast takenpakket. In het uiterste geval kan de werkgever hem een andere functie aanbieden of een baan bij een andere werkgever. Weigert de werknemer dit werk te aanvaarden, dan kan dit leiden tot stopzetting van het loon en zelfs tot ontslag.

Verplichtingen

Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding.

Voor het eerste jaar:

 • Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 • Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.
 • De werkgever moet een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
 • Iedere zes weken moet de voortgang met de werknemer worden besproken.
 • De casemanager begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.
 • In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.
   

Na een jaar:

 • Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.
 • Voor afloop van het eerste jaar moet een tweede spoor te worden opgestart. Dat betekent dat een loopbaanadviseur wordt ingeschakeld om uit te kijken naar mogelijkheden buiten het bedrijf. Het UWV stelt strenge eisen aan een dergelijk traject. Dit kan achterwege worden gelaten wanneer een arbeidsdeskundige oordeelt dat er voldoende re-integratie-mogelijkheden zijn binnen het eigen bedrijf. Voor het opstellen van zijn rapport heeft hij een Functionele Mogelijkheden Lijst van de bedrijfsarts nodig. Dit is een vertaling van de medische beperkingen, zodat de privacy wordt gewaarborgd. Voordat de bedrijfsarts een dergelijke lijst opstelt, is er medische informatie nodig van de behandelaar.
  Kortom, rond de 42e week melding: opvragen medische info → FML bedrijfsarts → arbeidsdeskundig onderzoek →  2e spoor.
 • Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan wordt een re-integratieverslag opgesteld. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
 • Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terug sturen aan het UWV. Snel daarna beoordeelt UWV het re-integratieverslag. Indien het UWV oordeelt dat het dossier niet voldoet, dan stellen zij de werkgever eerst in de mogelijkheid ontbrekende stukken alsnog in te leveren. Wanneer hier niet aan kan worden voldaan wordt een loonsanctie opgelegd. Dat betekent dat de werkgever ook het 3e jaar het loon moet doorbetalen.
 • Wanneer het dossier in orde is, voert het UWV een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering. Dit kan een WGA-uitkering of een IVA-uitkering zijn. In het laatste geval zijn er nu en in de toekomst geen arbeidsmogelijkheden meer voor de werknemer. In het geval van en WGA-uitkering wordt onderzocht in welke mate de werknemer arbeidsongeschikt is, in de zin, welk percentage van het loon is hij nog in staat te verdienen. Wanneer de werknemer 35% of meer van zijn salaris zelf kan terugverdienen bij een andere werkgever, ontvangt hij geen WIA-uitkering.  Is hij niet gere-integreerd bij de eigen werkgever, dan kan hij een WW-uitkering aanvragen.
Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.