Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Advies bedrijfsarts leidend per 1 september 2020

Het UWV kan van mening zijn dat het Poortwachterdossier niet in orde is (zoals bijvoorbeeld niet de juiste stukken in het dossier of het advies van de bedrijfsarts niet opgevolgd, geen tweede spoor traject opgestart e.d.). Daarnaast kan het UWV momenteel ook een loonsanctie opleggen omdat de verzekeringsarts het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts.

Per 1 september 2021 is dat niet meer mogelijk. Het advies van de bedrijfsarts is vanaf dat moment leidend. Dat betekent dat lopende ziekmeldingen vanaf 1 september 2019 onder dit nieuwe regime vallen. Immers de wachttijd (de periode van loondoorbetaling, wanneer de werknemer wordt gere-integreerd) behelst een periode van twee jaar. 

Bezwaar UWV

Een bezwaar indienen bij het UWV wanneer de verzekeringsarts het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts is lastig voor werkgevers. Zij hebben in verband met de privacywetgeving, geen inzage in het medisch dossier. 

De bedrijfsarts volgt een medewerker twee jaar lang tijdens zijn re-integratie, voorafgaand aan de WIA-aanvraag. De verzekeringsarts alleen bij de WIA-aanvraag. Daarnaast oordeelt de verzekeringsarts achteraf over een traject dat al doorlopen is. Vanuit dat perspectief oordelen is eenvoudiger te bepalen wat beter had gekund, dan tijdens het re-integratie-proces.

Actueel oordeel nog nodig?

Verzuimteam adviseert na een jaar arbeidsongeschiktheid altijd om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Zij oordelen op dat moment niet alleen over het medisch advies van de bedrijfsarts, maar ook over de genomen stappen in het re-integratie-advies.

Het blijft verstandig om het deskundigenoordeel aan te vragen.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.