Verzuimteam, dé gratis arbodienst

UWV te laat geen loonsanctie meer mogelijk

De termijn waarbinnen een WIA-keuring moet plaatsvinden, wordt regelmatig niet gehaald door het UWV. Het gebeurt steeds vaker dat het UWV nog geen besluit heeft genomen over de WIA-aanvraag, voordat de wachttijd van 104 weken is verstreken. Dat betekent dat ook het Poortwachterdossier nog niet is getoetst en de werkgever lang in onzekerheid blijft.

Legt het UWV na 104 weken alsnog een loonsanctie op, omdat de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie, dan kan de werkgever hiertegen bezwaar maken. Het UWV heeft zich namelijk niet gehouden aan haar termijnen, ze heeft te laat geoordeeld. 

Beslistermijnen

Het UWV streeft er naar om binnen 3 weken na ontvangst van het re-integratieverslag een oordeel te geven over het opleggen van een verlengde loondoorbetalingsverplichting (loonsanctie wanneer onvoldoende is gedaan aan de re-integratie).  Die beslissing moet uiterlijk 6 weken voor de datum waarop de wachttijd eindigt, worden afgegeven.

Voorwaarde is wel dat het UWV de WIA-aanvraag tijdig heeft ontvangen van de werkgever en werknemer, dat wil zeggen uiterlijk 11 weken voor einde wachttijd. Als de stukken te laat worden ingediend, leidt dat sowieso tot een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting voor de periode dat de aanvraag te laat is ingediend bij het UWV.

Is de WIA-aanvraag op tijd ingediend, maar neemt het UWV een beslissing over het Poortwachterdossier na het verstrijken van de wachttijd (2 jaar),
dan mogen zij geen loonsanctie (loondoorbetaling in het 3e jaar) meer opleggen.

Verkortingsverzoek

Het UWV legt altijd een loonsanctie van een jaar op. Deze kan worden verkort, wanneer alsnog aan alle eisen wordt voldaan. Bij het opleggen van de loonsanctie geeft het UWV aan, welke eisen zij nog stellen.  Zodra hieraan wordt voldaan kan om verkorting van de loonsnactie (verplichte loondoorbetaling na twee jaar) worden verzocht.

Als de beslissing over de toepassing van een loonsanctie te laat werd genomen, maar wel nog vóór het einde van de wachttijd, dan kan worden verzocht de loonsanctie te bekorten met de periode dat de loonsanctie te laat is afgegeven.

Het UWV moet zich houden aan termijnen, die in de wet staan genoemd. Doet het UWV dat niet, dan zijn daar consequenties aan verbonden en mag het UWV niet zomaar een loonsanctie opleggen. Als de beslissing over de toepassing van een loonsanctie niet vóór het einde van de wachttijd wordt afgegeven door het UWV, dan kan geen loonsanctie meer worden opgelegd. Doen ze dit toch, maak dan bezwaar tegen de opgelegde loonsanctie.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.