Verzuimteam, dé gratis arbodienstVerzuimteam, dé gratis arbodienst

Ziek uit dienst

Een zieke medewerker kan niet worden ontslagen. Een tijdelijk dienstverband loopt echter van rechtswege af. In dat geval kan wel afscheid worden genomen van de medewerker, ondanks dat hij ziek is. De arbeidsongeschiktheid op zich mag niet de reden van het beëindigen van het dienstverband zijn.

De aanzegtermijn van een maand moet in acht worden genomen en ook heeft de medewerker recht op transitievergoeding.

De werknemer die arbeidsongeschikt uit dienst treedt, heeft recht op een Ziektewet uitkering. De werkgever moet hiervoor de werknemer tijdig ziek uit dienst melden bij het UWV en daarbij diverse stukken aanleveren. Doet hij dat niet dan kan het UWV een sanctie opleggen. 

De volgende situaties zijn aan de orde:


Levert de werkgever deze gegevens niet aan, dan kan het UWV de Ziektewet op de werkgever verhalen.

De uitkering vanuit de Ziektewet heeft invloed op de werkgeverspremies en is afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Grote, middelgrote en kleine bedrijven

Grote werkgevers betalen de uitkering volledig zelf terug, middelgrote werkgevers betalen de helft zelf terug plus een percentage branchpremies. Kleine werkgevers verdelen het leed, zij betalen in de vorm van verhoogde gemiddelde branchpremies.

Voor met name grote en middelgrote bedrijven is het dus van belang om de medewerker te blijven volgen, ook nadat zij uit dienst zijn getreden. 

Middelgrote werkgevers zijn werkgevers met een totale bruto jaarloonsom van rond de € 337.000,--.. Bij een bedrag van € 3.370.000 worden bedrijven aangemerkt als groot bedrijf.

Tijdsduur uitkering

Een werknemer heeft normaal gesproken recht op twee jaar loondoorbetaling. Bij het beëindigen van het dienstverband betaalt het UWV de ziektewetuitkering tot aan twee jaar na de eerste ziektedag bij de eigen werkgever. Vervolgens kan de zieke werknemer een WIA-uitkering aanvragen, welke eveneens wordt  verhaald op de werkgever door middel van verhoogde werkgeverspremies. Een ziektewetuitkering maximaal twee jaar. Een WGA-uitkering maximaal 10 jaar. Het is dus zaak om de zieke werknemer ook na zijn uitdiensttreding te blijven monitoren.

Eigenrisico dragers

Eigenrisicodragers betalen de ziektewetuitkering zelf. Zij ontvangen hiervoor een factuur van het UWV. Vaak is dit herverzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. Deze werkgevers zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor de re-integratie. 

Verzuimteam.nl
Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.