Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Ziek van ontslag

Wanneer een medewerker wordt ontslagen, kan hij daar ziek van zijn. Hoe ga je daarmee om?


Ontslag

Sinds werkgevers het aflopen van een tijdelijk arbeidscontract moeten aanzeggen, zien we regelmatig dat werknemers zich ziek melden, als de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Het is natuurlijk de vraag of de medewerker daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. Hij kan figuurlijk ziek zijn van het feit dat er geen toekomst voor hem is binnen het bedrijf, maar dat wil niet zeggen dat hij niet kan werken.

Wanneer de medewerker volhoudt dat hij ziek is, kan alleen de bedrijfsarts de ziekmelding weerleggen. Wanneer de bedrijfsarts van mening is dat de medewerker kan werken, dan moet hij komen werken. Doet hij dat niet, dan heeft hij ook geen recht op loon.

Goed gesprek

Het is de vraag of beide partijen op zo'n gedwongen toch aflopende werksituatie zitten te wachten. Vaak biedt een goed gesprek met elkaar uitkomst. Wanneer dit niet meer mogelijk is dan kan een mediator uitkomst bieden. Gedacht kan worden aan het opnemen van de nog resterende verlofdagen en aansluitend vrijstelling van werk om beide partijen van deze situatie te verlossen. 

Vaststellingsovereenkomst

Het gebeurt ook dat een medewerker zich ziek meldt, nadat een werkgever heeft aangegeven het dienstverband te willen beëindigen, bijvoorbeeld met een vaststellingsovereenkomst. Dan wordt een beëindiging lastig, want een zieke medewerker kan in principe niet worden ontslagen. Dit is te ondervangen door een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV of een onbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter (afhankelijk van de reden van het ontslag), voordat aan de betreffende medewerker de mededeling is gedaan, dat hij wordt ontslagen. De ziekmelding daarna, staat een ontslag na het verkrijgen van de ontslagvergunning dan niet in de weg.

Een veelgebruikte oplossing is vrijstelling van werkzaamheden gedurende de opzegtermijn op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Daarvan kunnen de nog openstaande verlofdagen worden afgetrokken. 

Bedrijfsarts

Wanneer een medewerker voldhoudt arbeidsongeschikt te zijn en daardoor niet mee kan werken aan beëindiging van het dienstverband, dan kan de bedrijfsarts uitkomst bieden. Wanneer deze oordeelt dat het beëindigen van het dienstverband bijdraagt aan het herstel en de werknemer wel kan werken bij een andere werkgever, dan staat de ziekmelding het ontslag ook niet in de weg. Ook kan aan de bedrijfsarts een prognose hersteldatum worden gevraagd. Dat is dan de datum waarop de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd.

 

 

Veel gestelde vragen

Geen contractverlenging? Dan meld ik me nu ziek!

Wanneer een medewerker zich ziek meldt nadat hij heeft gehoord dat zijn contract niet wordt verlengd, kan je vraagtekens zetten bij deze ziekmelding.
Alleen de bedrijfsarts kan de ziekmelding weerleggen. Echter de termijn is vaak te kort, er worden kosten gemaakt, waarna er na veel gedoe mogelijk een ongemotiveerde medewerker terug komt om zijn laatste weken te doorlopen.

Het is verstandig hierop te anticiperen en bij een aanzegging af te spreken dat de werknemer de nodige werkzaamheden afrondt, vervolgens zijn vakantiedagen opneemt en daarna wordt vrijgesteld van werkzaamheden.

Verzuimteam.nl
Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.